torsdag, november 16, 2006

Lange ord

Det lengste ordet i det franske språket er dette:

Anticonstitutionnellement (25 bokstaver)

Sikkert ikke så veldig vanskelig å tenke seg til sånn cirka hva det betyr på norsk. Ordboka oversetter det slik: ”i strid med forfatningen.”

Slike lange ord er egentlig veldig sjeldne i det franske språket. For dette språket liker nemlig ikke sammensatte ord, og bruker heller haugevis av ord for å forklare en ting som bare har ett ord på norsk eller engelsk.

Tradisjonelt sett har følgende ord blitt sett på som det lengste i det norske språket:

Høyesterettsjustitiarius (24 bokstaver)

På fransk ville en brukt minst 6 ord på dette.

Men Wikipedia gir oss noen flere norske godbiter:

 • organisasjonsutviklingsprosesser
 • sannsynlighetsmaksimeringsestimator,
 • mesterligakvalifiseringskampene
 • masseødeleggelsesvåpenspesialist

  Men ingenting slår vel dette ordet, som vel og merke må være i bruk i svært så enge kretser:

  Karbondioksidbrannslukningsapparatutsprøytningsdyse-bruksanvisningvedlegginnholdsfortegnelsene
  (92 bokstaver)

  Slå den!


 • 7 kommentarer:

  Øyvind Brennsæter sa...

  Jostein! Kan du oversette det siste ordet (det på 92 bokstaver) til fransk? Klarer franskmennene å få sagt dette med mindre enn 25 bokstaver? eller må de ty til flere ord?

  Ja det var dagens hjemmelekse i fransk.

  ØB

  Verfar/far Jon Arne sa...

  Ja eg hugsar godt at høgsterettsjustitarus stod i leseboka på folkeskulen - lant bak. Kunne vi lese det, ja så kunne vi lese.
  Litt lettare var Eisenbahnschwellenschraubenscheiben på tysk!

  Gjermund sa...

  Hei dere! Så trivelig å se at dere har overskudd til å fundere på slike grunnleggende spørsmål! ;-)

  Har du tenkt på hvordan man kan gjøre noen totalt forvirret? Da kaller man bare bokstavene for noe annet enn man er vant til. Veldig effektivt. La meg gi deg et eksempel: R kan skrives som P, og V som B. Tegn et tårn og kall det D, så er forvirringen total.

  Ha en god dag.

  Gjepmund

  Sofia sa...

  ...och i ett annat språk har jag lärt mig att det egentligen inte finns någon infinitivform för verben, men lägger man till ku- före stammen och ett -a efter så får man ett "verb-noun" som är det närmaste man kommer ett infinitiv... Ibland funderar jag på Babels torn.

  ps. tittade på fotboll... Elfenbenskusten mot Sverige. 1-0 till EK. Hm...

  Elisabeth og Jostein sa...

  Øyvind: Vil tro det hadde tatt sin tid å oversette det ordet til fransk, ja. Og ikke tør jeg å tenke på hvor mange ord vi måtte ha brukt...

  Verfar: Som språklærer har du sikkert mange spårklige godbiter, tenker jeg. Men ditt tyske bidrag her er jo mer enn solid nok :-)

  Gjermund: Det språket du snakker om heter vel russisk, tror jeg - eller kanskje mongolsk for den del?

  Sofia: Gled deg til alle swahili-"ku"-ene. Det blir absolutt et system i rotet etter hvert. Det er trøsten for alle oss som roter oss borti fremmede språk. Ellers var det jo strålende at Elefantene slo "Søta Bror". Kampen ble faktisk spilt her i Frankrike, nærmere bestemt Le Mans. Vurderte å reise på kampen, men det ble litt for langt og kronglete. Håper de spiller i Paris neste gang.
  Gratulerer forresten med innvielse! :-)

  Jostein

  Diomande Yaya sa...

  Fransken er kanskje ikkje mange veldig lange ord. Men dei har i alle fall mange bokstavar for å uttale eit ord.

  Det norske ordet "Kø" er sikkert i slekt med det franske "Queue". Uttalen og tydinga er i alle fall om lag den same.

  Anonym sa...

  Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll
  eucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglu
  tamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalan
  ylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgly
  cylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutami
  nylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleu
  cylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyla
  lanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylp
  henylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspar
  tylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspar
  aginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylal
  anylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl
  glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethiony
  lleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminylly
  sylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleuc
  ylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspar
  aginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylgl
  ycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosy
  lalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylgly
  cylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspa
  rtylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalan
  ylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalan
  ylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylpr
  olylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprol
  ylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartyll
  eucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylsery
  ltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros
  ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthre
  onylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalany
  lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu
  cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylas
  paraginylalanylalanylprolylprolylleucylglutamin
  ylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylp
  rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylis
  oleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylal
  anylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylval
  yllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist
  idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyll
  ysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalyl
  phenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl
  alanylalanylthreonylarginylserine

  Det er et kjemikalie og består av 1914 bokstaver